Chức năng, nhiệm vụ

11735
August 31, 2015
1. Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò:
 
a. Chức năng:
 
Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò là đơn vị sự nghiệp văn hoá, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật liên quan đến di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.
 
b. Nhiệm vụ:
 
- Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Ban và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
- Tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.
 
- Kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật về di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo tồn, bảo vệ an toàn cho di tích.
 
- Hướng dẫn phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, học tập tại di tích; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng thông qua tài liệu, hiện vật của di tích.
 
- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
 
- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật liên quan đến di tích Nhà tù Hỏa Lò của các tổ chức và cá nhân trao tặng.
 
- Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao di vật, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và quy định của pháp luật.
 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.
 
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội.
 
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội giao.
 
2. Chức năng nhiệm vụ chính của các phòng chức năng:
 
a. Phòng Phòng Trưng bày - Tuyên truyền và phát huy giá trị di tích:
 
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm của Phòng và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.
 
- Nghiên cứu, xây dựng đề cương, nội dung, kịch bản, giải pháp, trang thiết bị trưng bày và tổ chức thi công, dàn dựng trưng bày cố định, chuyên đề, triển lãm…; Lập hồ sơ khoa học cho các tài liệu, hiện vật, phim ảnh… của các đợt trưng bày, triển lãm để bàn giao cho kho tư liệu.
 
- Xây dựng đề cương thuyết minh; Nâng cao chất lượng nội dung thuyết minh, trình độ ngoại ngữ và có phương pháp hướng dẫn phù hợp đối với các đối tượng khách tham quan 
 
- Tổ chức chương trình hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thảo khoa học, thi tìm hiểu lịch sử…nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thu hút khách tham quan đến với di tích.
 
- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động trưng bày và tuyên truyền phát huy giá trị di tích…
 
- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên (báo, đài…) phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu về di tích.
 
b. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
 
- Quản lý Nhà nước về văn bản hành chính, thực hiện kế hoạch, thu - chi ngân sách, công tác tổ chức của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hoả Lò.
 
- Thực hiện các công tác văn thư, hành chính, quản trị, tiếp tân, tổng hợp số liệu hoàn thành các báo cáo tuần, tháng, quý, năm. 
 
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm của Phòng và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.
 
- Tổng hợp kế hoạch của cơ quan và trình duyệt kế hoạch; Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận chuyên môn.
 
- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của đơn vị theo đúng Luật ngân sách và các quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố.
 
- Theo dõi thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, công tác DS-KHHGĐ của đơn vị.
 
- Quản lý tài sản chung của cơ quan, di tích và tài sản thuộc phạm vi quản lý của phòng;
 
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho khách vào tham quan di tích, hệ thống trưng bày và cơ quan, thực hiện chăm sóc hệ thống cây xanh trong di tích.
 
- Tổ chức công tác thu phí tham quan di tích.
 
c. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm:
 
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm của Phòng và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.
 
- Tổ chức sưu tầm, thu thập tư liệu, hiện vật, phim ảnh…có liên quan đến di tích Nhà tù Hỏa Lò.
 
- Thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản tư liệu, hiện vật, phim ảnh…tại kho tư liệu và đang trưng bày tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.
 
- Tổ chức thẩm định thông tin; Xây dựng hồ sơ cho các tài liệu, hiện vật, phim ảnh… đảm bảo có đủ các yếu tố khoa học và pháp lý theo quy trình, quy định.
 
- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật liên quan đến di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò của các tổ chức, cá nhân trao tặng. Thực hiện việc xuất, nhập hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, triển lãm theo quy định của cơ quan và pháp luật hiện hành,.
 
- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động quản lý, kiểm kê, bảo quản và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật…
 
- Tiến hành tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật để đáp ứng nhu cầu của công tác nghiên cứu, trưng bày.
 
- Quản lý kho tư liệu. Thực hiện xây dựng Quy chế khai thác, phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật, ảnh tư liệu…được giữ tại kho tư liệu và đang trưng bày tại di tích theo quy định hiện hành.
 
- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các đề tài, đề án, hội thảo khoa học… liên quan đến di tích lịch sử nhà tù Hoả Lò.
Chia sẻ:
Ý KIẾN BẠN ĐỌC